ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Την 1η του τρέχοντος μηνός εκδικάσθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υπόθεση που αφορούσε στον λεγόμενο 13ο και 14ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων, που περικόπηκαν με το Ν.4093/2012. Η Απόφαση που θα εκδοθεί (εντός των επομένων μηνών) θα αποτελέσει οδηγό και πρόκριμα για όλα τα χαμηλόβαθμα Δικαστήρια της χώρας, στα οποία εκκρεμούν (ή πρόκειται να κατατεθούν) σχετικές Αγωγές.

Μεγάλη μερίδα των συναδέλφων έχουν ήδη ασκήσει δικαστικές προσφυγές για την αναδρομική διεκδίκηση των δώρων και των επιδομάτων τους. Εντούτοις, υπάρχουν ακόμα ορισμένοι συνάδελφοι που δεν το έχουν πράξει.


Για το σκοπό αυτό, το ΣΕΝΠ, καλεί τους συναδέλφους που δεν έχουν κινηθεί έως σήμερα δικαστικά, να το κάνουν τώρα.


Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει το “Δελτίο Ατομικών Στοιχείων” (επισυνάπτεται στο αρχείο) και να καταθέσει (1) Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών – βεβαίωσης εργασίας προς το Τμήμα Προσωπικού και (2) Αίτηση χορήγησης αποδείξεων μισθοδοσίας από το Τμήμα Λογιστηρίου.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει εις τριπλούν τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ.

Το κόστος συμμετοχής, είναι είκοσι (20) ευρώ από κάθε εργαζόμενο, για τα έξοδα του 1ου βαθμού και τέσσερα τοις εκατό (4%), πλέον ΦΠΑ, επί του καθαρού ποσού που θα εισπραχθεί σε περίπτωση θετικής έκβασης της δίκης.

Καταληκτική ημερομηνία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019.

Παραλαβή αιτήσεων και κατάθεση δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 13:00-15:00 στα γραφεία του ΣΕΝΠ.

Αιτήσεις προς συμπλήρωση – κατάθεση στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου

  1. Δελτίο Ατομικών Στοιχεών Εργαζομένου – Οδηγίες
  2. Αίτηση Νο 1 – Υπηρεσιακής Κατάστασης – Μεταβολών
  3. Αίτηση Νο 2 – Αποδείξεις Μισθοδοσίας
  4. Σύμβαση Εντολής – Εργολαβικό Δίκης (εις τριπλούν)